บริการแผนที่

จัดทำแผนที่เฉพาะเรื่อง วิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาแผนที่ในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และติดตามการใช้งานให้เกิดประโยชน์

พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ

ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ

มาตรฐานและข้อมูลภูมิสารสนเทศ

จัดทำมาตรฐานข้อมูล คุณสมบัติของโปรแกรมที่ใช้ในระบบภูมิสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมให้บริการข้อมูล ภูมิสารสนเทศ ของ กปภ.

เกี่ยวกับเรา

กองภูมิสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค มีหน้าที่เพื่อดำเนินการจัดทำระบบและฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของ กปภ. และสนับสนุนการดำเนินงานแก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ กปภ.

ข่าวสาร

นักศึกษาฝึกงานปี 2565 นำเสนอผลงาน
ตรวจ KPI การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา
ตรวจ KPI การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม