<%= title %>

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

Slide Banner

PWA Service

พบเห็นการทุจริตหรือฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม

ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน

ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การประปาส่วนภูมิภาค

จัดซื้อจัดจ้าง eprocurement

คู่มือบริการประชาชน

ดาวน์โหลด ภ.พ.20

PWA E-SERVICE

ข้อปฏิบัติการจัดซื้อแผนที่ GIS

แบบฟอร์มสั่งซื้อข้อมูล GIS ของส่วนกลาง

แบบฟอร์มสั่งซื้อข้อมูล GIS ของ กปภ.ข.

โปรโมชั่นสำหรับคุณ

สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร กภส.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ

ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ
ตรวจสอบเรื่องขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ

pwa1662-survey

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งาน PWA 1662

ทำแบบสอบถาม
เลื่อนขึ้นข้างบน