15-Mar-2021

ตรวจ KPI การประปาส่วนภุมิภาคสาขาบุรีรัมย์

           ระหว่างวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564 กองภูมิสารสนเทศ สำนักงานใหญ่ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ ร่วมกันตรวจคุณภาพข้อมูล ตาม KPI เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการนำข้อมูลด้าน GIS ไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ภาพข่าว