01-Jun-2022

ตรวจ KPI การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์

           ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565 กองภูมิสารสนเทศ สำนักงานใหญ่ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 และการประส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ร่วมกันตรวจ KPI การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ เพื่อสร้างความมั่นใจในการนำข้อมูลภูมิสารสนเทศไปใช้งานว่าเกิดความถูกต้องครบถ้วน

ภาพข่าว