24-Mar-2021

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(เทคโนโลยีสารสนเทศ)เป็นประธานในการประชุมหารือระหว่างสายงาน

           วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายเสริม หึกขุนทด ผู้ช่วยผู้ว่าการ(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ได้เป้นประธานในการนัดประชุมหารือระหว่างสายงาน ผู้ช่วยผู้ว่การ(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ประกอบด้วย กองภูมิสารสนเทศ กองพัฒนาระบบสารสนเทศบริการ กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาย

ภาพข่าว