16-Nov-2021

กองภูมิสารสนเทศจัดกิจกรรม Morning Talk

           กองภูมิสารสนเทศจัดกิจกรรม Morning Talk เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 กำหนดนโยบายและแผนงานประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการประปาส่วนภูมิภาค

ภาพข่าว