Pdf การประปาส่วนภูมิภาค

pdf การประปาส่วนภูมิภาค

เกี่ยวกับกองภูมิสารสนเทศ

เกี่ยวกับกองภูมิสารสนเทศ

วิสัยทัศน์ :

 พัฒนาข้อมูล GIS ให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และนำมาประยุกต์ใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาคให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการจัดทำระบบและฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของ กปภ. และสนับสนุนการดำเนินงานแก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ กปภ.

บทบาทหลัก :

 1. วางแผน ควบคุม ดูแล ด้านระบบภูมิสารสนเทศ
 2. ออกแบบ พัฒนา ติดตั้งและประยุกต์ใช้ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานของ กปภ.
 3. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ตลอดจนบำรุงรักษาระบบและฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ
 4. ประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศกับหน่วยงานภายนอก
 5. จัดทำคู่มือการใช้งาน จัดทำทะเบียนอุปกรณ์และโปรแกรมสำหรับงานด้านภูมิสารสนเทศ
 6. ให้ความช่วยเหลือการใช้อุปกรณ์ โปรแกรมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ
 7. สนับสนุนการฝึกอบรมและจัดทำคู่มือเผยแพร่ผลงานด้านภูมิสารสนเทศของ กปภ. ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต
 8. ให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศในเชิงธุรกิจ
 9. ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กองภูมิสารสนเทศ :

      มีผู้อำนวยการกองเป็นผู้บังคับบัญชา พนักงานและลูกจ้างในสังกัดมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาวิเคราะห์ ทดสอบพัฒนาให้คำปรึกษา แนะนำและขอตั้งงบประมาณในการจัดทำแผนที่แนวท่อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ และระบบงานสารสนเทศทางภูมิศาสตร์กำหนดมาตรฐานสถาปัตถยกรรมคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้อง ติดตั้ง และติดตามประเมินผลตลอดจนบำรุงรักษาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์กับหน่วยงานภายนอกสนับสนุนการฝึกอบรม และจัดทำคู่มือเผยแพร่ผลงานสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของ กปภ. รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งงานออกเป็น 3 งาน ดังนี้

1. งานบริการแผนที่ จัดทำแผนที่เฉพาะเรื่อง วิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาแผนที่ในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และติดตามการให้งานให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

 • จัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูง (Aerial Photograph)
 • สำรวจและจัดทำแผนที่ด้วยเครื่องมือกำหนดตำแหน่งพื้นผิวโลก (GPS)
 • คำนวณและปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ ด้วยวิธีการ Orthophoto Rectification และแปล/ตีความภาพถ่าย
 • สำรวจ/เก็บข้อมูลภาคสนาม และปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงตำแหน่งของแผนที่แนวท่อประปาในระบบ GIS
 • ออกแบบและผลิตแผนที่เฉพาะเรื่อง เพื่อสนับสนุนการวางแผน/ออกแบบ/ปรับปรุง งานด้านต่าง ๆ ของ กปภ.
 • จัดทำและให้บริการแผนที่ในรูปแบบ Web Map Service
 • วิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เผยแพร่แผนที่ในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ผ่านทางเว็บไซต์
 • จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ อุปกรณ์และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิสารสนเทศ
 • ปฏิบัติตามภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. งานพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

 • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และทดสอบ โปรแกรมประยุกต์ในระบบภูมิสารสนเทศ
 • ดูแลและบำรุงรักษา ระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล ระบบบริการข้อมูล และเครื่องแม่ข่ายในความรับผิดชอบ
 • กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยการเข้าถึงระบบภูมิสารสนเทศ และฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ
 • ให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ แนะนำเทคนิคการใช้ระบบภูมิสารสนเทศแก้ไขปัญหาในด้านการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้ใช้งานระบบ
 • สนับสนุนการประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศในด้านต่าง ๆ แก่หน่วยงานภายใน
 • ประสานงานด้านการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศกับหน่วยงานภายนอก (เชิงเทคนิค)
 • ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. งานมาตรฐานและข้อมูลภูมิสารสนเทศ จัดทำมาตรฐานข้อมูล คุณสมบัติของโปรแกรมที่ใช้ในระบบภูมิสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมให้บริการข้อมูล ภูมิสารสนเทศ ของ กปภ. ดังนี้

 • ปรับปรุงโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ (Data Structure & Dictionary)
 • จัดทำมาตรฐานข้อมูล เกณฑ์การตรวจสอบข้อมูลพร้อมคู่มือ คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิสารสนเทศ
 • จัดทำข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำระบบภูมิสารสนเทศ
 • จัดทำมาตรฐานและกำหนดมาตรฐานการให้บริการข้อมูลกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก
 • กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
 • ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล และให้บริการข้อมูล ภูมิสารสนเทศของการประปาสว่นภูมิภาคสาขา/กปภ.เขต
 • รายงานความก้าวหน้าระบบภูมิสารสนเทศและสำรองข้อมูลของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
 • ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย