<%= title %>

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

27 มีนาคม 2564


ตรวจ KPI การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายน์

             ตรวจ KPI การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายน์

            ระหว่างวันที่ 21 - 27 มีนาคม 2564 กองภูมิสารสนเทศ สำนักงานใหญ่ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 และการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายน์ ร่วมกันตรวจคุณภาพข้อมูล ตาม KPI เพื่อให้เกิดความมั่นในในการนำข้อมูลด้าน GIS ไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ภาพข่าว

เลื่อนขึ้นข้างบน