อัตราค่าบริการแผนที่

ชั้นข้อมูล (LAYER) ที่ให้บริการแผนที่ดิจิตอลของ กปภ.

ชั้นข้อมูลระบบ GIS ประกอบด้วยรายละเอียดของโครงสร้าง 14 ชั้นข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

Table Name Feature Class Table Description
1. PIPE LINE ข้อมูลท่อประปา
2. VALVE POINT ข้อมูลประตูน้ำ
3. FIREHYDRANT POINT ข้อมูลหัวดับเพลิง
4. BLDG POLYGON ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
5. METER POINT ข้อมูลมาตรวัดน้ำ
6. LEAKPOINT POINT ข้อมูลการซ่อมท่อ
7. PWA_WATERWORKS POINT ข้อมูลสำนักงานประปา
8. ROAD LINE ข้อมูลถนน
9. ROADEDGE POLYGON ข้อมูลขอบถนน
10. RAIL LINE ข้อมูลทางรถไฟ
11. RAILEDGE POLYGON ข้อมูลเส้นขอบทางรถไฟ
12. HYDROL LINE ข้อมูลเส้นทางน้ำ
13. HYDROP POLYGON ข้อมูลแหล่งน้ำ
14. STRUCT LINE ข้อมูลแนวรั้ว

หมายเหตุ :

 • ชั้นข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากชั้นข้อมูลข้างต้น หาก กปภ. มีการปรับปรุงหรือแก้ไขใด ๆ ที่ กปภ. สามารถให้บริการได้ ผู้ขอรับบริการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองภูมิสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค

วิธีปฏิบัติในการสั่งซื้อแผนที่ดิจิตอล

  1. ให้ผู้สั่งซื้อที่เป็นหน่วยงานของรัฐ มีหนังสือขอสั่งซื้อพร้อมแนบแบบสั่งซื้อของ กปภ. จากหน่วยงานถึงผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อเป็นการยืนยันว่านำไปใช้ปฏิบัติราชการจริง พร้อมมอบสื่อบันทึกข้อมูลในรูปแบบ CD-ROM / DVD-ROM ให้สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
  2. ให้ผู้สั่งซื้อที่เป็นเอกชนแจ้งความจำนงในแบบสั่งซื้อแผนที่แนวท่อประปาในรูปแบบดิจิตอล พร้อมมอบสื่อบันทึกข้อมูลในรูปแบบ CD-ROM / DVD-ROM ให้สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
  3. สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแจ้งรายละเอียดราคาถึงกองการเงิน ให้ผู้ซื้อติดต่อชำระเงิน (ชำระเงินก่อน 15:00 น.) โดยผู้ซื้อนำเอกสารแจ้งรายละเอียดราคาไปชำระเงินที่กองการเงิน และนำใบเสร็จกลับมารับข้อมูลที่้สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
  4. สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศบันทึกข้อมูลลงสื่อบันทึกข้อมูลในรูปแบบ CD-ROM / DVD-ROM และให้เจ้าหน้าที่้สำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ส่งมอบสื่อบันทึกข้อมูลในรูปแบบ CD-ROM / DVD-ROM ที่บันทึกแผนที่ดิจิตอลแล้ว และลงลายมือชื่อกำกับการส่งมอบในแบบสั่งซื้อ
  5. ให้ผู้สั่งซื้อทำบันทึกข้อตกลงการซื้อขายข้อมูลแผนที่ดิจิตอลตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ กปภ. กำหนด ก่อนรับข้อมูลจาก กปภ.

อัตราค่าบริการข้อมูลแผนที่ดิจิตอลของ กปภ.

 • แนบท้ายคำสั่ง กปภ. ที่ 107/2553 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553

ข้อมูลแผนที่ดิจิตอลชนิด VECTOR
ขนาด (MB)
ราคาสำหรับราชการ (บาท)
ราคาสำหรับเอกชน (บาท)
0 - 5
1,400.-
2,600.-
6 - 10
1,800.-
3,200.-
11 - 15
2,200.-
3,800.-
16 - 20
2,600.-
4,400.-
21 - 30
3,400.-
5,600.-
31 - 40
4,200.-
6,800.-
41 - 60
5,800.-
9,200.-
61 - 80
7,400.-
11,600.-
81 - 100
9,000.-
14,000.-
101 - 120
10,600.-
16,400.-
121 - 160
13,800.-
21,200.-
มากกว่า 160
80.- X จำนวน MB + 1,000.-
120.- X จำนวน MB + 2,000.-

หมายเหตุ :

 1. ราคาดังกล่าวเป็นราคาของทุกชั้นข้อมูล กปภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่แบ่งพื้นที่ในแต่ละประปา และไม่ขายแยกชั้นข้อมูล (ข้อมูลทั้งหมดมี 14 ชั้นข้อมูล)
 2. ราคาที่จำหน่ายไม่รวมสื่อบันทึกแผนที่
 3. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 4. กรณีที่ผู้ซื้อต้องการซื้อข้อมูลพื้นที่จำหน่ายน้ำทั้งประเทศสามารถเลือกชั้นข้อมูลเป็นบางชั้นได้

อัตราค่าบริการพิมพ์ (PLOT) แผนที่ (กระดาษธรรมดา)ของ กปภ.

ชนิดสี
ขนาดกระดาษ
A0
A1
A2
A3
A4
ขาว-ดำ
800.-/แผ่น
400.-/แผ่น
200.-/แผ่น
100.-/แผ่น
50.-/แผ่น
สี
1,600.-/แผ่น
800.-/แผ่น
400.-/แผ่น
200.-/แผ่น
100.-/แผ่น

หมายเหตุ :

 1. ราคา PLOT แผนที่ดังกล่าวเป็นราคาทั้งราชการ และเอกชน
 2. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)